Kancelarie | Specjalizacja
16710
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16710,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Specjalizacja

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących zagadnieniach prawnych (lista ta nie wyczerpuje wszystkich obszarów naszego zainteresowania zawodowego):

Prawo gospodarcze
 • bieżąca obsługa spółek i innych podmiotów;
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • tworzenie i rejestracja spółek (sporządzanie projektów statutów i umów spółek, przeprowadzenie procedury rejestrowej spółki we właściwych urzędach i sądach);
 • postępowania rejestrowe w toku bieżącej działalności podmiotów;
 • przekształcanie, łączenie i podział spółek; likwidacja spółek i innych podmiotów;
 • przygotowywanie projektów uchwał organów podmiotu; obsługa organów spółek, przygotowywanie regulaminów Zarządu, Rady Nadzorczej;
 • obsługa prawna transakcji nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku;
 • obsługa prawna w zakresie problematyki opłat portowych oraz innych zagadnień wynikających z ustawy o portach i przystaniach morskich;
 • doradztwo w zakresie problematyki związanej z rybołówstwem morskim, w tym sprawy licencji i limitów połowowych oraz wszelkie kwestie związane z realizacją Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (fundusz strukturalny FIFG);
 • przygotowywanie i negocjowanie umów;
Prawo papierów wartościowych
 • obsługa prawna w zakresie wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych
 • przygotowanie analizy prawnej do prospektów emisyjnych spółek
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

udzielanie porad prawnych i obsługa prawna z zakresie:

 • obrotu prawami autorskimi;
 • ochrony własności przemysłowej (w tym: patenty, wzory przemysłowe i użytkowe oraz znaki towarowe), również na gruncie przepisów Unii Europejskiej;
 • zdolności ochronnej znaków towarowych;
 • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;
Analizy prawne przedsiębiorstw
 • sporządzanie analiz stanu prawnego majątku przedsiębiorstw;
 • analiza zawartych przez przedsiębiorstwo umów;
 • due dilligence;
Prawo upadłościowe i naprawcze
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań: upadłościowego i naprawczego,;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentowanie wierzycieli na wszystkich etapach postępowań upadłościowych i naprawczych;
 • Prawnicy Kancelarii mają również doświadczenie w obsłudze prawnej Syndyków Masy Upadłości.;
Prawo cywilne
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych (umowy sprzedaży, najmu, dostawy, umowy o świadczenie usług, umowy o współpracy, umowy licencyjne, umowy pożyczki itp.);
 • doradztwo pod kątem zmniejszania ryzyka wynikającego z zawieranych umów – zabezpieczanie interesów Klienta oraz zapobieganie ewentualnym procesom sądowym wynikającym z treści niewłaściwie sporządzonych umów;
 • w razie potrzeby bierzemy również udział w negocjacjach z kontrahentami Klienta;
 • sprawy spadkowe;
 • odszkodowania:
  dochodzenie odszkodowań wynikających z niewykonania lub nienależytego, nieterminowego wykonania umów, jak również z tytułu czynów niedozwolonych;
 • prowadzenie sporów z ubezpieczycielami; w tym z ubezpieczeń komunikacyjnych, innych obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz ubezpieczeń w zakresie prowadzonej działalności, obejmujące sporządzanie wniosków i odwołań do zakładów ubezpieczeń oraz sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych;
 • doradztwo w sprawach spornych związanych z odszkodowaniami; wydawanie opinii prawnych w przedmiocie zasadności wypłaty odszkodowania;
Windykacja należności

prawna obsługa zleceń windykacyjnych w zakresie:

 • przedsądowej windykacji należności (przede wszystkim skierowania do dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty należności, ewentualnie również doradztwa i mediacji w celu zawarcia ugody/rozłożenia na raty itp.);
 • zastępstwa procesowego w zakresie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 • egzekucji ze statków morskich;
Postępowania sądowe i administracyjne
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji państwowej i samorządowej;
Prawo podatkowe
 • udzielanie porad i sporządzenia opinii prawnych w zakresie wszelkich problemów podatkowych;
 • sporządzenie odwołań od decyzji organów podatkowych oraz skarg do sądów administracyjnych (w tym skarg kasacyjnych);
 • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • optymalizacja transakcji pod względem podatkowym – w szczególności w aspekcie podatku VAT;
 • kwestie związane z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych – zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak też z państwami spoza niej;
 • pomoc prawna w zakresie kwestii związanych z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (dochody uzyskiwane za granicą);
 • sprawy z zakresu podatku od gier i zakładów wzajemnych;
Prawo pracy
 • doradztwo w zakresie stosunku pracy, w tym ubezpieczenia społecznego, zasiłków, wypadków przy pracy, rozwiązywania stosunku pracy i innych kwestiach dotyczących pracowników;
 • konstruowanie aktów prawnych związanych ze świadczeniem pracy – umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • przygotowywanie umów dotyczących zakazu konkurencji;
 • prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • pomoc prawna w zakresie spraw związanych z dyskryminacją oraz mobbingiem;
Prawo rodzinne

doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach:

 • małżeńskich ustrojów majątkowych,
 • rozwodowych,
 • o alimenty (w tym również o podwyższenie lub obniżenie alimentów),
 • podział majątku,
 • związanych z opieką i kuratelą;
Prawo karne

Prawo karne, w szczególności w zakresie przestępstw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw karnych – skarbowych.

Poza swoją specjalizacją kancelaria świadczy również ogólną obsługę prawną obrotu gospodarczego i cywilnego.

Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie i pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy.